Monitoring inzertního prostředí

Monitoring inzertních portálů, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů

Prodej zvířat v anonymním prostředí Internetu představuje velký společenský problém. Podle mezinárodní organizace Vier Pfoten tvoří prodej zvířat přes Internet zhruba 10 % z celého evropského trhu a očekává se, že v budoucnu uvedené číslo ještě poroste.

  • Z tohoto důvodu hodláme nepřetržitě monitorovat inzertní portály a další komunikační kanály, prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej zvířat. Získané informace budeme systematicky analyzovat a vyhodnocovat a zachycovat tak podvodnou činnost již v zárodku.
  • Již teď však dohlížíme na to, aby provozovatelé a uživatelé inzertních portálů dodržovali stanovené podmínky a aby na sociálních sítích ani jinou veřejnou formou nebyly uveřejňovány informace, které by mohly ztížit anebo znemožnit následný postih.
2

Pomoc se soudními a správními řízeními

Pokud se dozvíme hodnověrné informace o týrání zvířat či páchání jiné protiprávní činnosti, aktivně obstaráváme důkazní materiál a iniciujeme příslušný postih. Při řešení jednotlivých případů postupujeme v součinnosti s partnerskými organizacemi v České republice i ze zahraničí. Respektujeme platné právo, včetně principu presumpce neviny. Stejně tak důsledně zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů.

Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas informována a varována a aby bylo možné sociálně patologickým jevům týkajícím se nakládání se zvířaty předcházet.

Poskytujeme právní podporu partnerským organizacím při ochraně jejich jména a dobré pověsti, resp. při řešení jednotlivých kauz.

Odborné právní poradenství

Jsme si vědomi toho, že pro řadu zákonných spolků i dalších ochranářů jsou právní služby z finančních důvodů v zásadě nedostupné. Předpokladem účinného právního postihu je však dostatečné množství hodnověrných informací a schopnost flexibilní reakce. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, není možné případy týkající se bezpráví páchaného na zvířatech efektivně řešit. Stejně tak je nezbytné s ohledem na charakter sdělovaných informací zabezpečit důslednou ochranu oznamovatelů. Všechny tyto důvody nás vedly k rozhodnutí zřídit diskrétní komunikační kanály a zajišťovat odborné právní poradenství za účelem ochrany zvířat prostřednictvím advokátů ČAK na bázi pro bono.

  • Na telefonu (+420) 608 303 359 nás v rámci naší telefonické poradny zastihnete každou středu od 13 do 17 hod.
  • Oznámení či dotaz nám můžete zaslat také elektronicky, a to na adresu info@animaleye.cz.
  • Neváhejte se na nás obrátit – naši odborníci vám doporučí vhodný postup či řešení a pomohou zjednat nápravu. Jsme připraveni pokrýt i ty nejpalčivější případy. Dovolujeme si vás však upozornit na to, že telefonické dotazy mají přednost před dotazy zaslanými elektronicky, které mohou být vyřizovány s delší časovou prodlevou.

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy uveřejňujeme v samostatné rubrice TELEFONICKÁ PORADNA.

Osvěta

Dosavadní zkušenosti nás naučily tomu, že při absenci vyspělé legislativy a omezených pravomocí dozorových a represivních orgánů je nejúčinnějším prostředkem ochrany prevence (tj. vzdělávání, šíření informací a osvěta).

Připravujeme řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, jimiž oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. Při realizaci všech těchto aktivit klademe přísný důraz na faktickou správnost a odbornost.

Stáhněte si naši metodickou příručku Na co si dát pozor při koupi psa

Public Affairs

Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci s orgány veřejné správy, budujeme a moderujeme partnerské aliance a koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi. Pozorně sledujeme aktuální legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme na aplikačně problematické otázky a snažíme se tak přispět k formulování kvalitního legislativního základu na úseku ochrany zvířat v ČR. Pro tyto účely jsme registrováni v rejstříku zástupců zájmových skupin Evropské komise.

V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa na úseku ochrany zvířat v legislativním procesu.