Legislativa

 

Partnerem této sekce je odborný portál PRÁVNÍ PROSTOR a společnost ATLAS CONSULTING, s.r.o., provozovatel systému Codexis.

 

Národní právo

 1. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 8. Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
 9. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
 12. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
 13. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
 14. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 15. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat
 16. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
 17. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 18. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)
 19. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
 20. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy
 21. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 22. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 23. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 24. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování
 25. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
 26. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
 27. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
 28. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 29. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 30. Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
 31. Vyhláška č. 451/2021 Sb., o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
 32. Vyhláška č. 176/2023 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Právo Evropské unie

 1. Nařízení Rady (ES) 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS
 2. Nařízení Rady (ES) 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek
 3. Nařízení Rady (ES) 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
 4. Nařízení EP a Rady (EU) 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu
 5. Nařízení EP a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblast zdraví zvířat

Mezinárodní právo

 1. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu
  (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2000 Sb. m. s., o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu)
 2. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
  (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2000 Sb. m. s., o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě)