Monitoring inzertního prostředí

Prodej zvířat v anonymním prostředí Internetu představuje velký společenský problém. Podle mezinárodní organizace Vier Pfoten tvoří prodej zvířat přes Internet zhruba 10 % z celého evropského trhu a očekává se, že v budoucnu uvedené číslo ještě poroste. Z tohoto důvodu spolupracujeme na monitoringu inzertních portálů a dalších komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej zvířat. Získané informace systematicky analyzujeme a vyhodnocujeme a přispíváme tak k eliminaci podvodné činnosti již v zárodku. Současně dohlížíme na to, aby provozovatelé a uživatelé vybraných inzertních portálů dodržovali stanovené podmínky a aby na sociálních sítích ani jinou veřejnou formou nebyly uveřejňovány informace, které by mohly ztížit nebo přímo znemožnit následný postih.

Pomoc se soudními a správními řízeními

Dozvíme-li se hodnověrné informace o týrání či páchání jiné protiprávní činnosti na zvířatech, aktivně obstaráváme důkazní materiál a iniciujeme příslušný postih. Při řešení jednotlivých případů postupujeme v součinnosti s partnerskými organizacemi v České republice i ze zahraničí. Respektujeme platné právo, včetně principu presumpce neviny. Stejně tak zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů. Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas informována a varována a aby bylo možné sociálně patologickým jevům týkajícím se nakládání se zvířaty předcházet. V neposlední řadě poskytujeme podporu partnerským organizacím při  při řešení jednotlivých kauz.

Odborné poradenství

Jsme si vědomi toho, že pro řadu zákonných spolků i dalších ochranářů jsou odborné služby z finančních důvodů v zásadě nedostupné. Předpokladem účinného právního postihu je však dostatečné množství hodnověrných informací a schopnost flexibilní reakce. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, není možné případy týkající se bezpráví páchaného na zvířatech efektivně řešit. Stejně tak je nezbytné s ohledem na charakter sdělovaných informací zabezpečit důslednou ochranu oznamovatelů. Všechny tyto důvody nás vedly k rozhodnutí zřídit diskrétní komunikační kanály a zajišťovat odborné poradenství za účelem ochrany zvířat, a to i prostřednictvím advokátů ČAK spolupracujících na bázi pro bono.

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy uveřejňujeme v samostatné rubrice Odborná poradna.

Osvěta

Dosavadní zkušenosti nás naučily tomu, že při absenci vyspělé legislativy a omezených pravomocích dozorových a represivních orgánů je nejúčinnějším prostředkem ochrany prevence – vzdělávání, šíření informací a osvěta. Připravujeme řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, jimiž oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích.

Při realizaci všech těchto aktivit klademe přísný důraz na faktickou správnost a odbornost.

Public Affairs

Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci s orgány veřejné moci, budujeme a moderujeme partnerské aliance a koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi. Pozorně sledujeme aktuální legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme na aplikačně problematické otázky a snažíme se tak přispět k formulování kvalitního legislativního základu na úseku ochrany zvířat v České republice. 

V červnu 2015 jsme rozhodnutím Ministerstva zemědělství získali statut připomínkového místa v legislativním procesu na úseku ochrany zvířat. V červenci 2016 jsme se stali členy EU Dog & Cat Alliance.