Společné prohlášení KVL ČR, SVS a MZe k systému centrální evidence psů

Informační systém centrální evidence psů (dále jen „CEP“) byl zaveden v rámci poslední novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), která nabyla účinnosti 1. října 2022 a zveřejněna byla pod č. 246/2022 Sb. Správcem a provozovatelem CEP je stanovena Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen „KVL“).

Před nabytím účinnosti uvedené novely upravoval veterinární zákon registr tzv. petpasů psů, koček a fretek, který ale obsahoval pouze údaje o zvířatech, jejichž chovatelé si vydání tohoto pasu vyžádali u soukromých veterinárních lékařů. Nová právní úprava CEP zakotvuje povinnou registraci pro všechny chovatele psů.

Systém nebude veřejně přístupný a bude sloužit soukromým veterinárním lékařům k nahlížení, zapisování nebo změnám údajů v centrální evidenci. Orgány veřejné moci do něj budou moci nahlížet v souvislosti s výkonem jejich působnosti (např. Státní veterinární správa k výkonu státního veterinárního dozoru; obce, Policie ČR a obecní policie k zajišťování veřejného pořádku). Dále budou mít do systému přístup také samotní chovatelé, kteří se ale dostanou jen k údajům týkajícím se svých psů. Navržená podoba informačního systému se jeví jako vhodné řešení v případě ztráty a nalezení zvířete. Informace o proběhlém očkování proti vzteklině zapsané soukromým veterinárním lékařem do CEP také výrazně usnadní řešení situace v případě, že dojde k poranění člověka tímto psem.

Vzhledem k technickým i bezpečnostním požadavkům na informační systém by plnohodnotná verze CEP měla být spuštěna během roku 2023. Evidence je koncipována jako informační systém veřejné správy, který musí splňovat zákonné požadavky právního, organizačního, znalostního a technického zajištění. Vzhledem k tomu, že legislativní proces výše zmíněné poslední novely veterinárního zákona byl oproti původnímu předpokládanému datu nabytí účinnosti výrazně zpožděn, bylo definitivní znění novely zákona, tedy i podoba CEP, zřejmé až v srpnu 2022. Proto nebylo možné zahájit ze strany KVL práce na tvorbě informačního systému dříve.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude od 1. 1. 2023 až do doby dokončení a spuštění CEP vyžadováno plnění povinností stanovených zákonem chovatelům a soukromým veterinárním lékařům ve vztahu k zapisování údajů do CEP. Stále však platí povinnost mít psa označeného čipem a očkovaného proti vzteklině.

KVL ČR, SVS, MZe – prosinec 2022


Společné prohlášení Komory veterinárních lékařů ČR, Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství k Informačnímu systému centrální evidence psů. Oficiální internetové stránky Ministerstva zemědělství.