Právnické špičky se opět sešly v Seči na kongresu PRÁVNÍ PROSTOR

Ve středu 26. dubna 2017 byl úspěšně zakončen již sedmý ročník odborného kongresu Právní prostor 2017. Jako každý rok se na této významné události sešly špičky oboru napříč všemi právními odvětvími – advokáti, exekutoři, soudci, podnikoví právníci a mnozí další.

První den byl nabitý kvalitními příspěvky od začátku do konce. Na své si přišli jak milovníci občanského práva, tak speciálních právních disciplín, mezi které lze zařadit myslivecké právo a právní úpravu zájmového chovu psů.

JUDr. Pavla Belloňová, Ph. D., ředitelka legislativního odboru na Ministerstvu spravedlnosti, ve svém příspěvku účastníkům přiblížila změny, které zavádí novely insolvenčního zákona a občanského zákoníku a také právě připravovanou novelizaci civilních procesních předpisů. V této souvislosti zmínila například plánované vytvoření opravného prostředku proti předběžným opatřením, které reaguje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Aktuality z oblasti legislativy vystřídala se svou prezentací o způsobech zastupování podnikatele a rozsahu zástupčích oprávnění jeho zástupců JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., která své vystoupení poněkud netradičně zahájila filmovou ukázkou. Během přednášky například zdůraznila, že prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a osobu pověřenou určitou činností při provozu obchodního závodu je nutno vnímat v určité souvislosti a nahlížet na ně obdobným prizmatem, neboť všichni vystupují při provozu obchodního závodu. První blok uzavřel doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. s tématem „Nové aspekty v elektronické dokumentaci právního jednání‟.

Druhý blok otevřela JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová svým příspěvkem na téma legislativních změn na úseku zájmových chovů psů. Na úvod svého vystoupení představila základní pojmy a legislativní rámec, svou pozornost také zaměřila na tuto problematiku v evropském srovnání. Dopolední blok zakončil Mgr. Petr Dvořák s přednáškou o mysliveckém právu v praxi. Poté, co představil historické kořeny současné právní úpravy, představil nejzásadnější pojmy a specifika této netradiční právní oblasti.

Odpolední blok zahájil předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který účastníkům přiblížil novou směrnici o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Na jeho vystoupení navázal předseda Městského soudu v Praze, JUDr. Libor Vávra, a to se svým příspěvkem o povolování odposlechů a jejich použitelnosti v trestním řízení. Problematiky insolvenčního práva se ujal expert na slovo vzatý JUDr. Michal Žižlavský. Zaměřil se na aktuální změny trendů v oblasti insolvence a restrukturalizace, zvláštní pozornost věnoval i sanačním způsobům řešení úpadku. Exekutorskou komoru ČR reprezentoval JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., který se netradičně zabýval potenciálem exekutorů a jejich využití v rámci neexekučních činností, jako jsou například poskytování právní pomoci v omezené míře, příjem úschov či autorizovaná konverze dokumentů.

Některé z příspěvků měly i výrazný mezinárodní přesah. Strategii volby práva ve vztazích s mezinárodním prvkem představil JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, který účastníky upozornil na mezinárodní a unijní předpisy, které je nutno zohlednit, a také doporučil, jaké právo je výhodné si zvolit.

Poslední blok prvního dne zakončila problematika transparentnosti veřejné správy. Kritickým pohledem se na nový zákon o veřejných zakázkách, resp. ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek, podívala Mgr. Lucie Moravčíková. Mimo jiné se dotkla nejasností ohledně elektronické komunikace a kombinovaného podávání nabídek. Ochranu dodavatele před nezákonným postupem zadavatele podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek představil Mgr. Mojmír Florián, ředitel odboru Veřejných zakázek II na ÚOHS. První den uzavřel JUDr. Petr Meduna s příspěvkem o plánované restituční tečce, který své vystoupení pojal vskutku netradičně – jako závěrečnou řeč při soudním jednání. Zdůrazňoval mimo jiné nerovnost, ke které podle něj došlo při řešení civilních a církevních restitucí.

Kvalita a odbornost příspěvků druhého dne si v ničem nezadala s přednáškami ze dne předcházejícího. Základnímu oboru práva, tedy právu občanskému, byl věnován opět jeden celý blok. Záruční smlouvu v českém právu a její úskalí přiblížil doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., který tento institut účastníkům přiblížil skrze praktické příklady a upozornil na nutnost rozlišování mezi pravou a nepravou zárukou. Kongresu nechyběly ani příspěvky na velmi aktuální témata, kterým je bezesporu i novelizace občanského zákoníku. Osvětou v této oblasti prošli účastníci za pomoci doc. JUDr. Petra Tégla, Ph.D. a jeho prezentace na téma „Vybrané problémy první novely občanského zákoníku‟, v níž upozornil na potenciálně problematická ustanovení § 509, § 709 a § 1124. Podnětným příspěvkem otevřel a zároveň uzavřel blok finančního práva Mgr. Radek Buršík. Svůj výstup věnoval daňovým tzv. karuselovým podvodům a nejnovějším soudním rozhodnutím v této oblasti.

Poslední blok věnovaný justici důstojně zakončil kongresový dvoudenní program. JUDr. Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soud ČR, poukázal na problematiku ústavních stížností spočívající nejen ve formální, ale také materiální rovině s důrazem na stížnosti spočívající v zásazích do práva na spravedlivý proces. Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR, ve svém příspěvku kriticky a názorně zhodnotila současný stav absence jednotných pravidel při výběru soudců a jeho vliv nejen na svět justice, ale také na celou společnost. Plno otázek na závěr v účastnících zanechal JUDr. Josef Baxa, který svým zamyšlením nad inflací právní úpravy a přeregulovaností společnosti zakončil celý kongres.

TREUTLEROVÁ, Hana; HOFEREK, Jan. Právnické špičky se opět sešly v Seči. Právní prostor.


Fotogalerie:

                                                                                                                

 

Více informací o kongresu Právní prostor 2017 naleznete zde.

Videorozhovor s předsedkyní ANIMAL EYE JUDr. et PhDr. Zuzanou Rennerovou ke zhlédnutí zde.

Přepis první části přednášky předsedkyně ANIMAL EYE JUDr. PhDr. Zuzany Rennerové k dispozici zde.

Přepis druhé části přednášky předsedkyně ANIMAL EYE JUDr. PhDr. Zuzany Rennerové k dispozici zde.

Přidat komentář