Psí čenich a detekce lidských onemocnění – rok od zahájení projektu

V těchto dnech uběhl rok od doby, kdy naše nezisková organizace ANIMAL EYE ve spolupráci s kynologickým publicistou Dušanem Stuchlíkem a dalšími subjekty odstartovala projekt, ve kterém jsme si dali za úkol podpořit výzkum a využití schopností psů, tedy psího čichu, pro účely detekce lidských onemocnění. Připomeňme si situaci a okolnosti, které nás k tomuto vedly.

Naše nezisková organizace ANIMAL EYE spolupracuje s kynologickým publicistou Dušanem Stuchlíkem, který se podstatnou část svého života – soukromě i profesně – zaobírá tématem ochrany přírody a zvířat, již řadu let. P. Stuchlík dvanáct let pracoval jako šéfredaktor kynologického magazínu „Psí kusy“ a založil a organizuje dnes již tradiční záchranářskou anketu Statečné psí srdce, která oceňuje psí hrdiny (laiky i profesionály), jež zachránili nebo pomohli zachránit lidský život. Psi, kteří dokáží signalizovat cukrovkáři blížící se překotné snížení (či zvýšení) hladiny cukru anebo kardiakovi blížící se srdeční záchvat, tedy žijí a pomáhají také u nás v Česku. Uvedení psi dokáží zaznamenat změny v lidském metabolismu daleko dříve, než o změnách ve svém stavu subjektivně ví samotný pacient. Z tohoto titulu p. Stuchlík disponuje na základě své mnohaleté praxe poměrně unikátními poznatky o možnostech využívání psího čichu pro potřeby ochrany zdraví a bezpečnosti. Pravděpodobně z uvedeného důvodu byl p. Stuchlík na jaře roku 2020 při první vlně pandemie COVID-19 osloven p. Gustavem Hotovým z  nevládní organizace Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ), kterého znal z dob jeho působení coby lektora kynologických záchranářů na Ministerstvu vnitra, s myšlenkou, zdali by mu nepomohl sestavit tým a akcelerovat projekt, v rámci něhož by byly prověřeny možnosti psího čichu, ideálně pak i vyvinuta metoda speciálního výcviku psů pro účely odhalování lidí s onemocněním COVID-19. Nejdůležitějším a limitujícím faktorem pro zahájení výzkumu, jenž v tu dobu chyběl, byla spolupráce s lékaři, kteří by znali standardní postupy užívané při výzkumných klinických studiích. Bylo tedy nezbytné zajistit metodiku a kritéria při prováděni klinických výzkumů a kooperaci se zdravotnickým zařízením, které by pomohlo, respektive zajistilo sběr pachových vzorků, a to jak od pacientů s prokázaným onemocněním, tak naopak i průkazně negativní vzorky. V této situaci se p. Stuchlíkovi podařilo zajistit spolupráci na výzkumné činnosti s klíčovým zdravotnickým zařízením – Nemocnicí Na Bulovce. A v tomto časovém období přizval p. Stuchlík k účasti na projektu ve formě poskytování bezplatné právní a administrativní podpory i naši neziskovou organizaci ANIMAL EYE. Tým pak v součinnosti s dalšími subjekty (Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Českým červeným křížem, Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR aj.) zahájil činnost.

Od samého počátku jednání s vybranými experty z Nemocnice Na Bulovce bylo zamýšleno zabývat se nejenom výzkumem a využitím psů pro potřeby diagnostiky COVID-19, ale – a to dominantně – i dalších onemocnění, především těch onkologických. Takto byla aktivita rovněž představena na vyhlášení výsledků Statečného psího srdce v září 2020. Jakkoliv je Česká republika tradičně kynologickou velmocí, funkční a respektovaná kynologicko-medicínská výzkumná platforma, která by předmětné bádání i následnou aplikaci multidisciplinárního výzkumu podporovala, v České republice chybí. Proto byl ostatně zvolen i název pro tuto platformu „Dog for Doc“, se kterým p. Stuchlík na jaře 2020 přišel – neboli ve volném překladu psi (pracující) pro lékaře. Předmětem zájmu tedy od samého počátku nebyl pouze a dominantně COVID-19, naopak. Koronavirový výzkum měl být toliko akcelerátorem zamýšleného procesu.

Během konce jara, léta a na začátku podzimu se ve světových médiích cyklicky objevovaly informace, že v některých zemích již psi na COVID-19 mají a chystají se je zapojit přímo do praxe. Řeč byla zejména o Velké Británii, Bahrajnu a Finsku. Na druhou stranu v našich podmínkách vše nepostupovalo podle původních představ a plánů a navíc, jak je uvedeno výše, hlavním záměrem expertů, kteří byli přizváni ke spolupráci p. Stuchlíkem, bylo pracovat i na dalších typech onemocnění, resp. ustavit a konsolidovat výzkumnou a výcvikovou platformu. V průběhu léta proto p. Stuchlík po dohodě s dalšími kolegy inicioval vznik druhého výcvikového týmu, který byl představen v září 2020 při vyhlašování výsledků ankety Statečné psí srdce za rok 2019. Ambasadorkou tohoto týmu se stala uznávaná česko-americká psí trenérka a propagátorka využití psích schopností ve prospěch člověka Eva Čečilová. Psal se však konec září, začátek října a druhá, mnohem vážnější vlna pandemie COVID-19 u nás začala kulminovat. Postoje oficiálních míst k epidemii a její závažnosti se výrazně lišily od doporučení značné části odborné veřejnosti. Diskuse se vedly také o samotných vlastnostech nemoci, respektive o vlastnostech jejího původce, tedy viru SARS-CoV-2. Postoje odborné veřejnosti se v neposlední řadě štěpily v otázce vhodné a bezpečné diagnostiky, stejně jako v názorech na preventivní opatření proti šíření nemoci. Vzápětí došlo v ČR k zavedení celostátních plošných opatření. To vše se přirozeně promítlo do okolností výzkumných a výcvikových aktivit, od personálních kapacit až po nedostatek vzorků pro výzkum. Na požádání p. Hotového došlo vzápětí k postoupení personálních kapacit druhého týmu ve prospěch SAR CZ, a proto – i s ohledem na sílící nedostatek vzorků – druhý tým upustil od individuálního výzkumu ve věci COVID-19, neboť za tohoto stavu to bylo jediné možné a logické řešení. Vzorky, jichž bylo málo, se tak nemusely dělit mezi dva týmy, ale dostal je všechny k dispozici ten tým, který měl být ve výzkumu z logiky věci dál.

Je třeba říci, že jsme byli od samého počátku potěšeni zájmem o výzkumné a výcvikové aktivity, a to jak ze strany široké veřejnosti, tak i komerční sféry. Evidovali jsme (a nadále evidujeme) relativně dost nabídek pomoci, za které z celého srdce děkujeme. Za všechny můžeme jmenovat finanční dar Nadace BigBoard, která se rozhodla podpořit snažení Nemocnice Na Bulovce a nás i rozsáhlou reklamní kampaní. V této souvislosti bychom rádi zdůraznili, že předmětná reklamní kampaň byla kompletně připravena a realizována Nadací BigBoard, nikoliv naší neziskovou organizací ani Nemocnicí Na Bulovce. To platí zejména pro vizuál reklamních ploch, stejně jako pro zvolený slogan „Psi odhalí COVID“ (ve smyslu konstatování schopnosti psů), resp. „Podpořme je“. Webové stránky naší neziskové organizace ANIMAL EYE (jakožto subjektu, který celému procesu poskytoval bezplatnou administrativní podporu), na které bylo odkazováno, stejně jako popis kampaně Donio pak obsahovaly jednoznačné informace o tom, že dominantním záměrem je vytvoření výzkumné platformy zabývající se výcvikem psů odhalujících lidská onemocnění. Tyto informace byly prezentovány rovněž ve společné tiskové zprávě Nadace BigBoard, Nemocnice Na Bulovce a ANIMAL EYE. Naše nezisková organizace tedy předmětnou reklamní kampaň neplánovala ani nezadávala a neurčovala její podobu. Vše se odehrávalo v rámci kapacit a v režii Nadace BigBoard, včetně délky trvání kampaně, tj. harmonogramu odstraňování reklamních ploch. Společnost BigBoard cestou své nadace podpořila naše úsilí v té nejlepší dobré vůli zcela zásadním způsobem, za což jí patří ohromný dík, a to tím více, že se tak stalo právě v době, kdy se nejen společnost, ale i ekonomika nacházely ve stavu nejistoty z budoucího vývoje. Pokud jde o záslužné aktivity společnosti BigBoard, je možné a vhodné jejich celkové vyčíslení a přehled, jakož i další informace zjistit dotazem na PR manažerku společnosti BigBoard pí. Pavlínu Stránskou. 

Dále jsme v předmětném období zajistili mimo jiné spolupráci s místopředsedou Hospodářské komory hlavního města Prahy Františkem Blažkem, pomáhali jsme se snahou o získání dalších dobrovolníků z řad kvalifikovaných majitelů psů ochotných se do projektu zapojit, zprostředkovávali jsme komunikaci na úrovni Ústředního krizového štábu, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra, resp. Policie ČR. Jelikož se vždy snažíme postupovat cestou konstruktivní spolupráce a velmi si vážíme práce a úsilí jiných, navázali jsme kontakt s Českým centrem signálních zvířat s cílem prověřit možnosti vzájemné kooperace. Již tehdy jsme věděli, že kolegové z Českého centra signálních zvířat se systematickému výzkumu psího čichu pro účely detekce rakoviny věnují řadu let, a to prakticky jako jediní v ČR, a o spolupráci s nimi jsme proto velmi stáli.    

V závěru roku 2020 pak bylo prezentováno, že využitím psů pro účely odhalení COVID-19 se začal zabývat stát, jmenovitě Celní správa ČR, což bylo možné hodnotit jako jednoznačně zásadní pozitivní krok. Pandemie COVID-19 představovala stále závažnější celospolečenský problém, zásah nemoci byl plošný a Celní správa, jejíž kynologie vykazovala v posledních letech mimořádně vysokou kvalitu, disponovala nesrovnatelně silnější materiální a finanční základnou pro realizaci výzkumných a výcvikových aktivit nežli kterákoli nezisková organizace. Řeč přitom byla nikoliv o pouhém výzkumu, hledání vhodných metodik a testování, ale rovněž o snaze aplikovat výsledky výzkumu co nejdříve v reálné praxi se všemi právními a dalšími důsledky z toho vyplývajícími. Za této situaci nemělo smysl, aby se zainteresované subjekty souběžně vedle státu věnovaly tomu samému (náročnému) úkolu a tříštily své kapacity a síly. P. Stuchlíkovi se vzápětí podařilo zprostředkovat přímý kontakt mezi experty z Nemocnice Na Bulovce a zástupci Celní správy, kteří okamžitě zahájili bilaterální jednání o možnostech spolupráce. Z výše zmíněných důvodů jsme neměli problém a naopak jsme uvítali dohodu, podle které byl výzkum a výcvik psů na detekci COVID-19 přenechán státu. Příslušníci Celní správy se tedy v rámci již více než 18 let trvající spolupráce s ČZU Praha pustili do koronavirového výzkumu a Nemocnice na Bulovce se s celníky domluvila na společném výzkumu využití psího čichu pro účely detekce onkologických onemocnění, konkrétně karcinomu prsu – nejčastějšího onkologického onemocnění u žen v ČR. Ze strany ČZU Praha a Nemocnice Na Bulovce byla současně ukončena spolupráce se SAR CZ.

Tím však výčet nečekaných organizačních změn neskončil. Jak je již uvedeno výše, naše nezisková organizace poskytovala po celou dobu uvedeným aktivitám právní a administrativní podporu. Přestože byla domluvená spolupráce mezi Nemocnicí Na Bulovce a Celní správou v onkologické oblasti rovněž medializována, k samotné realizaci výzkumného úkolu vedoucího k diagnostice karcinomu prsu pomocí psího čichu zatím nedošlo.  

Je třeba zdůraznit, že veškeré zmíněné děje se uskutečňovaly v situaci, kdy příslušníci sborů i zdravotnický systém, respektive konkrétní lidé v něm, tj. lékaři, zdravotní sestry a další personál, čelili bezprecedentnímu vypětí a pohybovali se na samotné hranici svých kapacit. Možnost fyzických schůzek byla eliminována, online komunikace se nejevila jako příhodná. Je proto přirozené, že se vše odehrávalo výrazně pomaleji nežli v běžných „necovidových“ dobách.   

Jelikož jsme s kolegy vždy a za všech okolností zvyklí hledat řešení, která vedou k cíli (v tomto případě k ustavení a konsolidaci respektované kynologicko-medicínské výzkumné platformy, která se bude v České republice profesionálně zabývat výcvikem a využitím psů pro účely odhalení lidských onemocnění a primárně onemocnění onkologických), od vytyčeného úkolu jsme neupustili a máme radost, že naše úsilí nakonec přineslo pozitivní výsledky. Jak jsme již uvedli, v mezidobí se nám podařilo dojednat rozličné možnosti podpory a spolupráce, a to jak z komerční, tak veřejné sféry, včetně zapojení dalších cvičitelů a jejich psů do profesionálního výcviku, resp. obstarání firem, které jsou připraveny předmětný náročný výcvik zčásti zafinancovat, a to na několik let. V rámci uzavřeného partnerství jsme se pak rozhodli pomoci kolegům z Českého centra signálních zvířat, kterým jsme nabídli to, co umíme nejlépe – poskytovat maximální možnou podporu tak, aby se podařilo dosáhnout vytyčeného cíle. Pro tuto myšlenku jsme našli pochopení nejprve u ředitele Odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra a vzápětí na Odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia ČR. Společně se tedy těšíme, že spolupráce Českého centra signálních zvířat, Policie ČR a naší neziskové organizace nás zase posune o notný kus cesty dál.

Všechny, kteří se zajímají o využívání psího čichu k detekci rakoviny, proto tímto srdečně zveme ke sledování komunikačních kanálů – našich i kolegů z Českého centra signálních zvířat.

S ohledem na situaci a často překotně se měnící okolnosti během posledního roku je v závěru vhodné upozornit na několik zásadních faktů:

To, že se stát prostřednictvím Celní správy chopil koronovarivého výzkumu, je okolnost, kterou jsme pochopitelně v době spuštění finanční kampaně Donio nemohli tušit. Od samého počátku jsme však v popisu této kampaně i na našich komunikačních kanálech jednoznačně deklarovali, že naším dominantním a hlavním záměrem bylo ustavit a konsolidovat respektovanou funkční kynologicko-medicínskou odbornou platformu, která se bude systematicky a profesionálně zabývat výzkumem a výcvikem pro zdravotnické účely využitelných psů v České republice. Z dosažení této mety jsme po celou dobu neslevili.  

Podporovatelům, kteří měli zájem přispět do kampaně Donio výlučně na výzkum a výcvik psů pro účely detekce COVID-19, jsme nabídli možnost vrácení peněz.

V této souvislosti bychom rádi zdůraznili, že veškeré prostředky získané z  kampaně Donio se nadále nacházejí na bankovním účtu naší neziskové organizace. Doposud tedy nebyly jakkoliv čerpány. Veškerým činnostem jsme se s kolegy v čele s Dušanem Stuchlíkem věnovali a nadále věnujeme zcela bezplatně, ve svém čase a nezřídka na úkor svého pracovního a rodinného pohodlí.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a pomáhají a stejně jako my věří, že fenomenální schopnosti psů, respektive jejich čichu, by měly být zkoumány, rozvíjeny a využívány i v oblasti zdravotnictví.