Schválení novely veterinárního zákona a plošného čipování psů

První velký úkol je za námi, Senát dnes schválil novelu veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti tzv. množírnám psů. Předloha Ministerstva zemědělství zavádí následující klíčová opatření:

  • Povinnou registraci chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku, a to do sedmi dnů, kdy bylo tohoto počtu dosaženo

Uvedeným opatřením dojde k navýšení kompetencí Státní veterinární správy (SVS). Dnes se dozorové pravomoci veterinárních inspektorů, pokud jde o pravidelné kontroly chovů psů v rámci akčního plánu kontrol SVS, vztahují pouze na „chovatele, kteří na základě živnostenského oprávnění chovají zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi anebo s nimi obchodují“. Cílem navrhované úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že osoba (třeba i nepodnikatel) chová větší množství psů. Bude zde povinnost nahlásit jednak počet zvířat, jednak místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak budou moci pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází k týrání zvířat. Počítá se rovněž se sankcemi za nenahlášení chovu. Předloha současně stanoví výjimky (např. pro služební či lovecké psy, asistenční psy, vodicí psy apod.).

  • Definici a povinnou registraci útulků pro zvířata

Povinnost požádat o registraci (a oznámit druh útulku a jeho kapacitu) bude nejméně 14 dní před zahájením činnosti. Bez toho nebude možné činnost započít. Dnes se útulky a další podobná zařízení, bez ohledu na jejich označení (depozity, azyly apod.), nacházejí v legislativně nepodchycené sféře. Přestože je pojem „útulek“ v řadě předpisů explicitně zmíněn, neexistuje definiční vymezení ani oficiální evidence těchto zařízení. Jedinou definici pojmu „útulek“ nalezneme v Evropské dohodě o ochraně zvířat v zájmovém chovu (Rady Evropy – přijata ve Štrasburku dne 13.9.1987; pro ČR vstoupila v platnost 24.3.1999), a to čl. 1 odst. 4 – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení neziskového charakteru, kde mohou být zvířata v zájmových chovech držena ve významném množství; takové zařízení může přijímat toulavá zvířata, je-li to právně upraveno národními předpisy“. V kontextu českého práva – zařízení, které není stavebním úřadem zkolaudováno přímo jako útulek, je Státní veterinární správa nucena považovat za zájmový chov, i když vykazuje znaky útulku; v takových zařízeních pak nemohou být prováděny patřičné kontroly (ve smyslu § 25 zákona na ochranu zvířat proti týrání), protože jim nemusí být umožněny. Veterinární inspektor má pak jedinou možnost, a sice nechat si zvíře předvést mimo toto zařízení. Uvedeného stavu zneužívají různé subjekty, které se o zvířaty řádně nestarají a peníze dárců zneužívají k vlastnímu prospěchu.

  • Povinnost soukromých veterinárních lékařů nahlašovat podezření z týrání zvířat

Tím bylo mělo dojít k usnadnění právního postihu podvodných prodejců, množitelů a tyranů zvířat.

  • Povinné čipování psů chovaných na území ČR v době prvního očkování proti vzteklině

Normu nyní dostane k podpisu ještě prezident republiky.

Přidat komentář