TZ: Nové právní nástroje proti neregulovaným chovům

Praha, 10. února 2016Od začátku února existuje nová možnost, jak se bránit proti nekalým praktikám prodejců zvířat. Podvedení majitelé nemocných štěňat se mohou nově obracet na Českou obchodní inspekci (ČOI) a domáhat se bezplatné pomoci v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. To by mělo být oproti soudnímu řízení rychlejší a finančně méně náročné. K lepší vymahatelnosti spotřebitelských práv by mělo dále přispět společné výkladové stanovisko předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství a předsedy Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti, které se týká uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění.

Novela zákona o ochraně spotřebitele, uveřejněná pod č. 378/2015 Sb., reagovala především na nekalé praktiky takzvaných šmejdů – tedy obchodníků, kteří zneužívají důvěřivost spotřebitelů z řad starší generace. Jak se však ukazuje, nová pravidla mohou významně pomoci i v konfrontaci s množiteli zvířat. Již v minulosti platilo, že pokud chovatel prodal štěně, které bylo patrně nemocné, a při sjednávání kupní smlouvy na tuto skutečnost neupozornil, vzniklo následně kupujícímu právo vadu reklamovat. Pokud kupující coby jednoznačně slabší strana spotřebitelské smlouvy s rozhodnutím prodávajícího nesouhlasil, zbývala mu donedávna již jen jediná možnost, a to obrátit se na soud. Jelikož však finanční hodnota uplatňovaných nároků (typicky sleva z kupní ceny) bývala ve srovnání s náklady na jejich úspěšné prosazení velmi nízká, většina oklamaných majitelů štěňat od kvalifikovaného právního postupu raději upustila a uchýlila se nesprávně k podání trestního oznámení. Důsledkem byl mimo jiné i nedostatečný postih množitelů v praxi. Tato situace se však od počátku února změnila. Nově posuzuje spory mezi podnikateli a spotřebiteli (tj. ne-podnikateli), týkající se smluvních závazků v souvislosti s prodejem zboží (a tedy i domácích zvířat), Česká obchodní inspekce v takzvaném mimosoudním řízení. Podnikatelem se přitom rozumí i osoba, která vykonává faktickou podnikatelskou činnost bez příslušného oprávnění; takových je ostatně mezi překupníky a množiteli zvířat většina.

Samotné mimosoudní řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo, pokud jeho nárok nebyl ze strany podnikatele uznán anebo se nepodařilo vyřešit spor napřímo.

Řízení před ČOI není nijak zpoplatněno; náklady spojené s průběhem řízení si však strany nesou samy. Podnikateli vznikne následně povinnost vyjádřit se k věci do patnácti pracovních dnů. Pokud tak neučiní, hrozí mu ze strany ČOI pokuta až do výše 1 mil. korun. Podnikatel tedy na rozdíl od spotřebitele nemá v řízení možnost volby postupu a je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. Lhůta pro vyřízení věci je 90 dnů, ve složitých případech může být prodloužena až na 180 dnů. Výsledkem mimosoudního řízení není autoritativní a vykonatelné rozhodnutí, ale fakultativně pouze dohoda podnikatele a spotřebitele o způsobu řešení jejich sporu. Spotřebitel může současně kdykoli v průběhu řízení podat žalobu k obecnému soudu; po dobu řízení však neběží promlčecí doba. Pokud se tedy podvedení kupující obrátí na ČOI, inspektoři zajistí, aby množitel na jejich stížnosti adekvátně reagoval.

V souvislosti se smluvními ujednáními o koupi zvířete je pak nezbytná široká osvěta o specifikách kontraktace spotřebitelských smluv. K navýšení vymahatelnosti spotřebitelských práv by mělo v praxi přispět společné výkladové stanovisko předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství a předsedy Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění.

 

Kontakt pro média:

JUDr. PhDr. Zuzana RENNEROVÁ
předsedkyně ANIMAL EYE, z.s.

tel: (+420) 777 677 598

e-mail: info@animaleye.cz

 

INFORMACE O ANIMAL EYE

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž účelem je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Více informací o ANIMAL EYE, z.s., lze nalézt na www.animaleye.cz.

 

Doporučení předsedy ÚKOZ k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění

TZ-Nové právní nástroje proti neregulovaným chovům